Villáminterjú Zsófival

Elmaradhatatlan villáminterjú-sorozatunk folytatódik.

Fel­nőtt ját­szó­paj­tá­sa­ink közül töb­ben is Tha­le­ia isten­nő elkö­te­le­zett hívei, a masz­kok vise­lé­se egy­faj­ta élet­for­ma náluk. A foly­to­nos átlé­nye­gü­lés miatt tábo­ron kívül nagyon elfog­lal­tak, ezért hatá­so­san rövid kér­dé­sek­kel fag­gat­juk őket, hogy mind­annyi­an meg­is­mer­jük drá­mai for­du­la­tok­ban bővel­ke­dő tit­ka­i­kat.

Ma Zsófi válaszol barátságosan, egyre fantáziadúsabban feltett kérdéseinkre.


Zsófi

Hol dolgoztál korábban?

  • Cuk­rász­da, diák­mun­kák.

Mikor csatlakoztál a Veled Kerek csapatához, melyik területre és milyen pozícióba érkeztél?

  • 2016 nya­rán, mint tábo­roz­ta­tó.

Mik a főbb feladataid, miért vagy felelős, milyen ügyek kapcsán kereshetnek téged?

  •  A gye­re­kek­kel való fog­lal­ko­zás és az oda­fi­gye­lés rájuk, dél­előt­ti imp­ró tré­nin­gek tar­tá­sa, ami tábo­ro­zó gye­rek gondjával/bajával kap­cso­la­tos, azzal keres­het­nek.

Mesélj el egy vicces/érdekes/izgalmas sztorit, ami itt a Veled Kerek Csapatában történt veled!

  • Nem konk­ré­tum, de az a ren­ge­teg vál­to­zás, amit a zár­kó­zot­tabb gye­re­ke­ken a tábor alatt lát­tam.

Mit csinálsz/szeretsz csinálni munkán kívül, a szabadidődben?

  • Szín­ház­zal sze­re­tek fog­lal­koz­ni.

Zsófi

Mikor Zsófi kerül szóba, a többiek azt mondják róla:

  • Tel­jes bele­élés­sel képes ját­sza­ni és lel­ke­sed­ni. Min­den­hez hoz­zá tud szól­ni, bár­mi legyen is a téma. Figyel­mes és segí­tő­kész kol­lé­ga.”

A vilá­got jelen­tő desz­kák­ra vágysz? Az egyik leg­jobb men­tor ebben Zsó­fi, az ász. Hogy talál­koz­hass vele,  jelent­kezz a Tábor­ba, ami Veled Kerek!

Hamarosan érkezik egy újabb villáminterjú a tábori játszótársak egyikével.