Villáminterjú Virággal

A Veled Kereknél mindig van a kezünk ügyében egy villáminterjú.

Ha hiszed ha nem, a vidám tábo­ri ját­szó­tár­sak maszk­ja mögött komoly fel­nőt­tek rej­tőz­nek. Titok­za­to­sak és külön­le­ge­sek, akik­től sok hasz­no­sat tanul­ha­tunk. Mivel rop­pant elfog­lal­tak, rövid kér­dé­sek for­má­já­ban fag­gat­tuk őket, mer­re visz az útjuk.

Íme a második villáminterjú, melyben Virág mesél magáról.


Virág

Hol dolgoztál korábban?

  • Zamár­di Kaland­park.

Mikor csatlakoztál a Veled Kerek csapatához, melyik területre és milyen pozícióba érkeztél?

  • 2015 nya­rán; fog­lal­koz­ta­tó tanár­ként és csa­pat­ve­ze­tő­ként rosszal­kod­tam

Mik a főbb feladataid, miért vagy felelős, milyen ügyek kapcsán kereshetnek téged?

  • A tábor­ban imp­ro­vi­zá­ci­ós tré­nin­ge­ket tar­tok, illet­ve ját­szom a gye­re­kek­kel; jogi, gaz­da­sá­gi és pénz­ügye­ken kívül bár­mi­vel keres­het­nek.

Mesélj el egy vicces/érdekes/izgalmas sztorit, ami itt a Veled Kerek Csapatában történt veled!

  • Az egyik leg­em­lé­ke­ze­te­sebb tábo­ri élmé­nyem az volt, ami­kor késő este (már jóval taka­ro­dó után) kife­küdt az egész tábor az udvar­ra csil­lag­hul­lást néz­ni.

Mit csinálsz/szeretsz csinálni munkán kívül, a szabadidődben?

  • Por­szí­vó­zok, alszom, mász­ká­lok (nem fel­tét­le­nül ebben a sor­rend­ben).

Virág

Mások azt mondják Virágról:

  • Ha vala­mi eltű­nik nála, alat­ta, felet­te, a kör­nyé­ken kell keres­ni, ha meg­van min­den akkor is!”
  • Meg kell kér­dez­ni tőle mennyi az idő. Egy élmény ahogy meg­né­zi az órá­ját…”

Ha sze­ret­nél sze­mé­lye­sen is talál­koz­ni Virág­gal, jelent­kezz a Tábor­ba, ami Veled Kerek!

Hamarosan érkezik egy újabb villáminterjú a tábori játszótársak egyikével.