Villáminterjú Rékával

Friss-ropogós a villáminterjú!

Vidám fel­nőtt ját­szó­tár­sa­ink maszk­ja mögött titok­za­tos és külön­le­ges embe­rek rej­tőz­nek. Komo­lyan. Mivel tábo­ron kívül rop­pant elfog­lal­tak, rövid kér­dé­sek for­má­já­ban fag­gat­juk őket, mer­re van az arra.

Körmönfont kérdéseinken keresztül ma Réka avat be a titkaiba.


Réka

Hol dolgoztál korábban?

  • Dol­goz­tam cipő­bolt­ban, nap­kö­zis tábor­ban, Tenisz­ku­pán és a Pes­ti Magyar Szín­ház­ban… mi leszek ha nagy leszek?

Mikor csatlakoztál a Veled Kerek csapatához, melyik területre és milyen pozícióba érkeztél?

  • 2015 nya­ra, ját­szó­paj­ti, cso­port­ve­ze­tő.

Mik a főbb feladataid, miért vagy felelős, milyen ügyek kapcsán kereshetnek téged?

  • Imp­ro­vi­zá­ci­ós fog­lal­ko­zá­sok leve­zény­lé­se, dél­utá­ni csa­pat­biz­ta­tás, estime­se, játék reg­gel, dél­ben, este, éjsza­ka.

Mesélj el egy vicces/érdekes/izgalmas sztorit, ami itt a Veled Kerek Csapatában történt veled!

  • Ami­kor egy másod­perc­re elanyát­la­no­dó (mind vagyunk így ezzel a sok izga­lom köze­pet­te) tábo­ro­zót vigasz­tal­tam és miu­tán több mosoly­csa­ló tak­ti­kám kudarc­ba ful­ladt, nem volt más válasz­tá­som, meg­kér­dez­tem elvisz‑e ran­de­vúz­ni az ebéd­lő­be. Erre a könnyek elapad­tak és a fia­tal, de – már – annál nagyobb vigyor­ral ren­del­ke­ző lovag csak ennyit mon­dott: nekem már van csa­jom! Lehet nem is anya hiány­zott olyan nagyon. 😉

Mit csinálsz/szeretsz csinálni munkán kívül, a szabadidődben?

  • Szín­ház­ba jár­ni, olvas­ni, síel­ni: nyá­ron vízen, télen fagyott vízen, pala­csin­tát enni, mesét néz­ni.

Réka

Mások azt mondják Rékáról:

  • Hatal­mas ener­gi­á­val csi­nál min­den játé­kot.”

Ha sze­ret­nél sze­mé­lye­sen is talál­koz­ni Réká­val, jelent­kezz a Tábor­ba, ami Veled Kerek!

Hamarosan érkezik egy újabb villáminterjú a tábori játszótársak egyikével.