Villáminterjú Katival

Szeretjük a villáminterjú illatát!

Fel­nőtt ját­szó­paj­tá­sa­ink vidám álar­ca szin­te meg­fejt­he­tet­le­nül rej­té­lyes cso­da­bo­ga­ra­kat takar. Hin­néd? E varázs­la­tos lények tábo­ron igen­csak elfog­lal­tak, ezért rövid kér­dé­sek­kel bom­báz­tuk őket, hogy vég­re mind­annyi­an meg­tud­has­suk, mi van a maszk mögött.

Jól ismert kérdéseinkre Kati válaszol, még ma.


Kati

Hol dolgoztál korábban?

  • MIAT. De most komo­lyan, mond­jak el min­dent???

Mikor csatlakoztál a Veled Kerek csapatához, melyik területre és milyen pozícióba érkeztél?

  • 2015 „tanár”.

Mik a főbb feladataid, miért vagy felelős, milyen ügyek kapcsán kereshetnek téged?

  • A gyer­me­kek jólé­té­ért, biz­ton­sá­gá­ért, szel­le­mi és tes­ti fej­lő­dé­sé­ért vagyok fele­lős. Ezen kívül biz­to­sí­tom a tábor gör­dü­lé­keny leve­ze­té­sét. Most erre így nem tudok vála­szol­ni – milyen fő téma­kö­rök men­tén?

Mesélj el egy vicces/érdekes/izgalmas sztorit, ami itt a Veled Kerek Csapatában történt veled!

  • Hát őőő… hir­te­len nem jut eszem­be most sem­mi, de tudom hogy van… 🙂
  • De még­is! Memor­ab­le VK momen­tek: mikor Gré­ta hege­dű­est­jét vissza­tap­sol­ták a gye­re­kek, és ami­kor vala­ki szív­ből tán­col Bon Jovi: It’s My Life című nótá­já­ra!

Mit csinálsz/szeretsz csinálni munkán kívül, a szabadidődben?

  • Sze­re­tek fel­nőt­tes dol­go­kat csi­nál­ni. Pél­dá­ul hab­bal inni a kávét ide­gen váro­sok­ban, kutyák­kal gügyög­ni, utaz­ni ide­gen orszá­gok ide­gen váro­sa­i­ba, Coco Jum­bo­ra tán­col­ni az idő­sebb gene­rá­ci­ó­val, olvas­ni arról, hogy milyen volt a nem ide­gen város Buda­pest, olvas­ni más­ról, cán­gáz­ni, vat­ta­cuk­rot enni.

Kati

Mikor azt mondjuk: Kati, mások azt mondják:

  • Bár­hol és bár­mi­kor elve­gyül a gye­re­kek között, és bár­me­lyi­kük iga­zi haver­ja lesz 1 napon belül.”

Ha Kati az, aki­vel sze­mé­lye­sen is sze­ret­nél talál­koz­ni, jelent­kezz a Tábor­ba, ami Veled Kerek!

Hamarosan érkezik egy újabb villáminterjú a tábori játszótársak egyikével.