Jelentkezés a Táborba

Ked­ves Láto­ga­tó! A nyá­ri tábor­ba jelent­kez­ni a szo­ká­sos egy­sze­rű­sí­tett jelent­ke­zés­sel a tábor­ve­ze­tő­nél lehet: email-ben vagy sms-ben, ami tar­tal­maz­za tábo­ro­zó nevét, és a szü­lő tele­fon­szá­mát. Tele­fo­non vissza­hí­vunk.

Örök élmény a táborozás

Élmény és táborozás tizenkét éven át

Egy jó nyá­ri tábo­ro­zás örök élet­re szó­ló élmény lehet. Az ilyen tábor­ba évről évre jó vissza­tér­ni, akár több, mint 10 éven keresz­tül is. A Veled Kerek csa­pa­tá­ban töb­ben is egé­szen kis­ko­ruk­tól velünk tábo­roz­nak. Közü­lük most Dóri mesé­li el, hogyan is kez­dő­dött az évti­ze­des múlt­ra vissza­te­kin­tő kötő­dés a tábor iránt.