Jelentkezés a Táborba

Ked­ves Láto­ga­tó! A nyá­ri tábor­ba jelent­kez­ni a szo­ká­sos egy­sze­rű­sí­tett jelent­ke­zés­sel a tábor­ve­ze­tő­nél lehet: email-ben vagy sms-ben, ami tar­tal­maz­za tábo­ro­zó nevét, és a szü­lő tele­fon­szá­mát. Tele­fo­non vissza­hí­vunk.