Milyen a jó tábor?

Kedves Szülő! Szeretnéd, ha gyereked boldog, kiegyensúlyozott, sikeres felnőtté válna?

A gye­rek­kor­ban meg­ta­pasz­talt jó tábo­ros élmé­nyek hoz­zá­se­gí­te­nek ehhez. 20 év tábo­roz­ta­tói tapasz­ta­la­tá­val össze­fog­lal­tunk néhány lénye­ges és hasz­nos szem­pon­tot arról, hogy milyen a jó tábor, ahol tábo­roz­ni jó. Segít­sünk meg­ta­lál­ni a leg­meg­fe­le­lőbb nyá­ri tábort, ahol gye­re­ked sze­mé­lyi­sé­ge, kre­a­ti­vi­tá­sa és kom­mu­ni­ká­ci­ós képes­sé­ge a leg­tel­je­seb­ben fej­lőd­het.

Az aláb­bi vide­ó­ban Elek Ányos, a Veled Kerek tábor­ve­ze­tő­je (a Tábo­roz­ni jó! című könyv író­ja) arról beszél, hogy milyen a jó tábor, ahol tábo­roz­ni jó.

Milyen a jó tábor?

A jó tábor 24 órás szak­sze­rű fel­ügye­le­tet biz­to­sít olyan fel­nőt­tek­kel, akik­nek való­ban fon­tos, hogy mit csi­nál­nak a gye­re­kek nyá­ron. Az ilyen tábor 24 órá­ban folya­ma­tos elfog­lalt­sá­got nyújt a gye­re­kek­nek, akik­nek így nincs ide­jük unat­koz­ni. Min­dig érde­kes közös­sé­gi prog­ra­mok­ból választ­hat­nak, és az ilyen közös­ség az egyén sze­mé­lyi­sé­gét min­dig pozi­tí­van for­mál­ja. Ahol vidám, játé­kos fel­nőt­tek van­nak, akik mer­nek és akar­nak ját­sza­ni a gye­re­kek­kel, ott a leg­fé­lén­kebb gye­re­kek is sok­kal könnyeb­ben meg­nyíl­nak, bát­ran részt vesz­nek a közös prog­ra­mok­ban.

A gye­rek­nek nincs más dol­ga, csak gye­rek­nek len­ni és ját­sza­ni, hiszen ebből tanul, a játék készí­ti fel őt az élet­re. A jó nyá­ri tábor ilyen prog­ra­mo­kat kínál, per­sze játé­kos for­má­ban.

A következő posztban arról lesz szó, hogy hogyan válassz a te gyerekednek megfelelő tábort.