Mennyibe kerül egy táborozás?

Kedves Szülő! Szeretnéd, ha gyereked boldog, kiegyensúlyozott, sikeres felnőtté válna?

A gye­rek­kor­ban meg­ta­pasz­talt jó tábo­ros élmé­nyek hoz­zá­se­gí­te­nek ehhez. 20 év tábo­roz­ta­tói tapasz­ta­la­tá­val össze­fog­lal­tunk néhány lénye­ges és hasz­nos szem­pon­tot arról, hogy milyen a jó tábor, ahol tábo­roz­ni jó. Segít­sünk meg­ta­lál­ni a leg­meg­fe­le­lőbb nyá­ri tábort, ahol gye­re­ked sze­mé­lyi­sé­ge, kre­a­ti­vi­tá­sa és kom­mu­ni­ká­ci­ós képes­sé­ge a leg­tel­je­seb­ben fej­lőd­het.

Az aláb­bi vide­ó­ban Elek Ányos, a Veled Kerek tábor­ve­ze­tő­je (a Tábo­roz­ni jó! című könyv író­ja) arról beszél, hogy hogyan mennyi­be kerül egy tábor, ahol tábo­roz­ni jó.

Mennyibe kerül a tábor?

Különböztessük meg a Tábort a gyerekmegőrzőtől!

A tábor­ban minő­sé­gi prog­ra­mok van­nak állan­dó fel­nőtt fel­ügye­let mel­lett, így a gye­rek­nek nincs lehe­tő­sé­ge unat­koz­ni. Min­den gye­rek igény­li az aktív elfog­lalt­sá­got, és ahol ezt meg­kap­ja, oda szí­ve­sen megy, és öröm­mel vesz részt a prog­ra­mok­ban.

Az ott­al­vós tábo­rok napi­dí­ja átla­go­san 5500 Ft-tól 9000 Ft-ig ter­jed, amely­nek tar­tal­maz­nia kell a szál­lás, a három­szo­ri bősé­ges étke­zés, vala­mennyi tábo­ros prog­ram költ­sé­gét. Így egy 5 napos tábor költ­sé­ge 30.000–50.000 Ft, míg egy 10 napos tábo­ré leg­fel­jebb 60.000–90.000 Ft. A nap­kö­zis tábo­rok ára napon­ta átla­go­san 3000 Ft-tól 7000 Ft-ig ter­jed.

Milyen divatos táborok vannak?

Sze­mé­lyi­ség- és kom­mu­ni­ká­ció­fej­lesz­tő tábo­rok, művé­sze­ti, sport, nyel­vi tábo­rok. Az emlí­tett szem­pon­tok alap­ján ter­mé­sze­te­sen gyer­me­ked érdek­lő­dé­sé­nek, sze­mé­lyi­sé­gé­nek meg­fe­le­lő tábort érde­mes válasz­ta­nod.

Álta­lá­nos­ság­ban elmond­ha­tó, hogy elő­ször tábo­ro­zó gyer­me­ked­nek olyan tábort válassz, amely segí­ti őt az önál­ló­ság­ra neve­lés­ben. Tema­ti­ká­ja legyen álta­lá­no­sabb, nyújt­son erős közös­sé­gi élményt, a meg­szo­kott csa­lá­di kör­nye­zet­től való távol­lé­tet siker­rel kom­pen­zál­ja a prog­ra­mok soka­sá­gá­val, így a gyer­mek­nek eszé­be sem jut majd a hon­vágy. A „tanu­lós” tábo­rok­ban jel­lem­ző­en a dél­előt­ti isko­la­sze­rű tanulást/gyakorlást a dél­utá­ni és esti közös­sé­gi prog­ra­mok egé­szí­tik ki iga­zi nyá­ri élménnyé.

Nagyobb gye­re­kek­nek, külö­nö­sen, ha már kiala­kult érdek­lő­dé­si körük van, ajánl­ha­tók a spe­ci­á­lis szak­tá­bo­rok (pl. drá­ma vagy csil­la­gá­szat tábor). Itt már kife­je­zet­ten a kész­ség­fej­lesz­té­sen van a hang­súly, és tapasz­ta­la­ta­ink sze­rint ezek­ben a tábo­rok­ban a gye­re­kek tudá­sa jelen­tő­sen bővül. Ugyan­ak­kor szá­muk­ra is java­solt második/harmadik tábor­nak olyat válasz­ta­no­tok (tudod, gyer­me­ked­del együtt!), amely fel­sza­ba­dul­tabb közös­sé­gi prog­ra­mo­kat, vál­to­za­tos és befo­ga­dó kör­nye­ze­tet biz­to­sít.

További információk:

A tábo­ro­zás­ról és a tábo­roz­ta­tás­ról továb­bi érté­kes infor­má­ci­ó­kat olvas­hatsz a tábor­ve­ze­tőnk­kel, Elek Ányos­sal készült inter­júk­ban: