Hogyan válasszunk tábort?

Kedves Szülő! Szeretnéd, ha gyereked boldog, kiegyensúlyozott, sikeres felnőtté válna?

A gye­rek­kor­ban meg­ta­pasz­talt jó tábo­ros élmé­nyek hoz­zá­se­gí­te­nek ehhez. 20 év tábo­roz­ta­tói tapasz­ta­la­tá­val össze­fog­lal­tunk néhány lénye­ges és hasz­nos szem­pon­tot arról, hogy milyen a jó tábor, ahol tábo­roz­ni jó. Segít­sünk meg­ta­lál­ni a leg­meg­fe­le­lőbb nyá­ri tábort, ahol gye­re­ked sze­mé­lyi­sé­ge, kre­a­ti­vi­tá­sa és kom­mu­ni­ká­ci­ós képes­sé­ge a leg­tel­je­seb­ben fej­lőd­het.

Az aláb­bi vide­ó­ban Elek Ányos, a Veled Kerek tábor­ve­ze­tő­je (a Tábo­roz­ni jó! című könyv író­ja) arról beszél, hogy hogyan válassz a gye­re­ked­nek meg­fe­le­lő tábort.

Hogyan válasszunk tábort?

Kérdezz!

A leg­fon­to­sabb a szü­lő és a tábor­szer­ve­zők közöt­ti bizal­mi viszony kiépí­té­se. Épp ezért tudj meg minél töb­bet a kisze­melt tábor­ról! A leg­jobb, ha kér­de­zel. Nincs rossz kér­dés, hiszen a leg­fon­to­sabb kin­csed­ről van szó. Néhány pél­da a fon­tos kér­dé­sek­re:

 • Mit kapunk a pén­zün­kért?
 • Milyen minő­ség­ben?
 • Milyen garan­ci­á­kat vál­lal­nak a szer­ve­zők? (pl. pénz­vissza­té­rí­tés a tábo­ro­zás meg­sza­kí­tá­sa ese­tén)
 • Ár-érték arány?
 • Van lehe­tő­ség spe­ci­á­lis étke­zés­re? (pl. liszt­ér­zé­keny­ség, cukor­be­teg­ség, val­lá­si ok)
 • Milyen prog­ra­mok van­nak? Mennyit fog­lal­koz­nak a gyer­mek­kel?
 • Milyen a szál­lás? Hányan lak­nak egy szo­bá­ban? Hol tisz­tál­kod­nak?
 • Mit csi­nál­nak, ha esik az eső?
 • Kik a tábo­roz­ta­tók, veze­tők?
 • A közös­ség­hez való tar­to­zást erősítik‑e év köz­ben prog­ra­mok­kal?

Fon­tos szem­pon­tok még: 

 • Száj­ha­gyo­mány: ha a szom­széd gyer­me­ke dicsér egy tábort, az jó jel.
 • Közös válasz­tás: gyer­me­künk­kel közö­sen beszél­jük meg, hogy hova men­ne szí­ve­sen, és ott mi vár rá.
 • Sze­mé­lyi­ség­tí­pus­hoz válasszunk tábort: hány nap, hány éves kor­tól java­solt tábor, prog­ra­mok jel­le­ge, nap­kö­zis vagy ott­al­vós.
 • Ha lehet, hoz­zon bará­tot: a közös élmény jobb élmény. Nagyobb biz­ton­ság­ér­ze­tet ad a kevés­bé ext­ro­ver­tált gyer­mek szá­má­ra.

A következő posztban arról lesz szó, hogy mennyibe kerül egy tábor, és mi az amit a pénzünkért kapunk.