Rólunk írták 1.

A Veled Kerek csa­pa­ta a tábo­ron kívül évek óta dol­go­zik külön­bö­ző fesz­ti­vá­lo­kon, ren­dez­vé­nye­ken. Alább az erről szó­ló saj­tó­meg­je­le­né­se­ket gyűj­töt­tük össze.

Interjú Göttinger Pállal az Ördögkatlan Fesztiválról

Van egy együtt­mű­kö­dé­sünk a Veled Kerek Egye­sü­let­tel, ami­nek Elek Ányos a szí­ve-lel­ke, sokat dol­go­zunk együtt, ő is szín­há­zas ember, aki szí­nész sza­kon vég­zett Kapos­vá­ron, de játék­mes­ter­ként, tábor­ve­ze­tő­ként és kasz­ka­dőr­ként is dol­go­zik, illet­ve tart szí­nész­tré­nin­ge­ket is. Cso­dá­la­tos gyer­mek­bi­ro­dal­mat épí­tett oda az évek alatt. A közös­ség­te­rem­tés vágyá­val ilyen mélyen átita­tott embert nem isme­rek mási­kat. Jön-megy reg­gel 9‑től mezít­láb a tűző napon, min­den gye­re­ket ismer név sze­rint, velük is együtt lehet ját­sza­ni, izgal­mas anyag­gal jön­nek idén is.

For­rás: https://deszkavizio.blog.hu/2018/07/29/gottinger_pal_interju_mojo_beugras_ordogkatlan_fesztival_kisharsany_kovacs_udvarhaz_operabeavato

Részlet a 2018-as Ördögkatlan Fesztivál programjából

A CAMINUS BEMUTATJA:
ÖRDÖGKATLAN: VELED KEREK 2018
VELED KEREK A SZOMSZÉDBAN

- Uram! A kése­mért jöt­tem!
Hol hagy­ta?
Vala­mi mat­róz­ban…”
Rej­tő Vurst­li

A Veled Kerek csa­pa­ta Rej­tő Jenő előtt tisz­te­leg, aki idén 75 éve halt meg. Ezért öt napig, csí­kos­ban, mezít­láb és kés­sel a hátunk­ban leszünk jelen Kis­har­sány­ban a Szom­széd­ban, a Rej­tő Vurst­li­ban. Lesz fel­nőtt- és gye­rek­ját­szó­ház, gye­re­kes fel­nőt­tek­nek, kora­vén gye­re­kek­nek, kat­la­no­zó légi­ó­sok­nak, pihe­gő kocs­ma­töl­te­lé­kek­nek, ello­pott futá­rok­nak, unat­ko­zó golyós csap­ágyak­nak.

Régi isme­rő­sünk, Fülig Jimmy és Elek Ányos úr ez alka­lom­mal egy ifjú ame­ri­kai mil­li­o­mos expe­dí­ci­ó­já­nak lesz fon­tos sze­rep­lő­je. Leg­alább­is ilyes­mi­re lehet követ­kez­tet­ni.
Lesz pél­dá­ul:
sza­ha­rai homok­vár­épí­tő-ver­seny
Apro­pó Imp­ró Szín­ház – Rej­tő kima­radt jele­ne­tei
úszás­ok­ta­tás, meg­ta­nu­lunk úsz­ni a bol­dog­ság­ban, kikec­merg­ni az adó­ság­ból. (Lesz meden­cénk idén is.)( Hűsí­tő meden­ce, ami­hez az ifjak­nak víz kell)
kép­re­gény­ké­szí­tés – kéz­mű­ves fog­la­ko­zás a leg­ap­rób­bak­nak
Árny­szín­ház-készí­tés – hala­dó kütyü­sök­nek, kora­be­li sel­fie-készí­tés
lesz nálunk 75 tár­sas játék, ebből kilenc, ami jó, ket­tő koope­ra­tív, más­fél, ami­ben lesz alko­hol, és egy fél, ami­ért mind­annyi­un­kat fel­köt­nek
kése­lő ver­seny és elha­lá­lo­zás
álnév-válasz­tás
ello­punk egy pán­cé­lo­zott hajót
Légi­ós kikép­zés és sor­ban­ál­lás-tré­ning
Han­gos és halk köny­vek olva­só­sa­rok­kal, kényel­mes kuc­kó­val
vak­tá­ban vádas­ko­dás
ele­gáns zuha­nás művé­sze­te – papír­re­pü­lő-leszál­ló­pá­lyán ran­da­lí­ro­zás (impo­záns pályán cso­da­re­pü­lő és papirs­ár­kány ere­ge­tés és haji­gá­lás)
Gor­csev Iván 21 éves mat­róz Nobel-díjá­nak elnye­ré­se kár­tya­já­té­kon – avagy szí­nész­pó­ker
estime­se léha fel­nőt­tek gye­re­ke­i­nek
Reg­ge­li mese kaka­ó­val, kakaó nél­kül
Tábor­tűz – csönd­ben meren­gők­nek és a gyil­ko­sos játék ked­ve­lő­i­nek
árnyék szi­esz­tá­zók­nak
2 deci vörös­bor 3 dl rum­mal higít­va – kocs­mai tár­sas­já­té­kok nem csak nagy­ivók­nak
autó­ver­seny lopott jár­gá­nyok­kal
vizu­á­lis aka­dály­pá­lya sok jel­mez­zel
kora­be­li jós­da álhír­rek­kel és egy elté­vedt rik­kanccsal
fotó­szín­ház
raké­ta­ki­lő­vő
cik­i­disz­kó és you­tu­be after

Egész­na­pos vásá­ri for­ga­tag, mosoly­mé­rés­sel, állan­dó inter­ak­tív állo­má­sok­kal, óri­ás tár­sas­já­té­kok­kal, min­den kor­osz­tály­nak, akik velünk együtt nem nor­má­li­sak, és velük kerek a világ.

For­rás: http://www.ordogkatlan.hu/2016/05/veled-kerek.html

A Veled Kerek honlap további használatához a sütiket el kell fogadni. Köszönjük!

További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás