Miért menjen a gyerek táborba?

Kedves Szülő!
Szeretnéd, ha gyereked boldog, kiegyensúlyozott, sikeres felnőtté válna?

A gye­rek­kor­ban meg­ta­pasz­talt jó tábo­ros élmé­nyek hoz­zá­se­gí­te­nek ehhez. 20 év tábo­roz­ta­tói tapasz­ta­la­tá­val össze­fog­lal­tunk néhány hasz­nos szem­pon­tot, hogy segít­sünk meg­ta­lál­ni a leg­meg­fe­le­lőbb nyá­ri tábort, ahol gye­re­ked sze­mé­lyi­sé­ge, kre­a­ti­vi­tá­sa és kom­mu­ni­ká­ci­ós képes­sé­ge a leg­tel­je­seb­ben fej­lőd­het.

Az aláb­bi vide­ó­ban Elek Ányos, a Veled Kerek tábor­ve­ze­tő­je (a Tábo­roz­ni jó! című könyv író­ja) sze­mé­lyes élmé­nye­it fel­idéz­ve meg­mu­tat­ja, hogy a gye­re­kek sze­mé­lyi­ség­fej­lő­dé­se szem­pont­já­ból az egyik leg­hasz­no­sabb nyá­ri idő­töl­tés a tábo­ro­zás.

Miért men­jen tábor­ba a gye­rek?

A nyár a gye­re­kek szá­má­ra az aktív kikap­cso­ló­dás­ról kell, hogy szól­jon. Cse­me­téd egész évben dol­go­zott (tanult), több­nyi­re ugyan­ab­ban a közeg­ben, ezért lénye­ges, hogy új, inger­gaz­dag kör­nye­zet­be kerül­jön, hogy olyan hely­ze­te­ket éljen meg, ame­lyek szel­le­mi­leg fel­töl­tik őt. A leg­jobb, ha kor­osz­tá­lyi kör­nye­zet­ben, de a meg­szo­kot­tól jelen­tő­sen elté­rő helyen tölt el 7–10 napot. A nyá­ri tábor ezt biz­to­sít­ja.

A jó nyá­ri tábor 

  • a gye­rek sze­mé­lyi­ség­fej­lő­dé­sét nagy­mér­ték­ben segí­ti,
  • minő­sé­gi idő­töl­tés ebben az inter­ne­tes kom­mu­ni­ká­ci­ón ala­pu­ló világ­ban, mert egy tér­ben, egy idő­ben, EGYÜTT van­nak a gye­re­kek, így meg­ta­nul­nak új közös­ség­ben kom­mu­ni­kál­ni, job­ban meg­is­me­rik önma­gu­kat a játé­ko­kon keresz­tül,
  • jó befek­te­tés neked, hiszen gye­re­ked kre­a­ti­vi­tá­sa, prob­lé­ma­meg­ol­dó képes­sé­ge ugrás­sze­rű­en javul. Nem kell izgul­nod érte, mert 24 órás szak­sze­rű fel­ügye­let mel­lett tölt­het el 7–10 napot, nél­kü­led. Így lesz időd magad­ra és a párod­ra.

A következő posztban arról lesz szó, hogy milyen a jó tábor.