Jelentkezés a Táborba

Ked­ves Láto­ga­tó! A nyá­ri tábor­ba jelent­kez­ni a szo­ká­sos egy­sze­rű­sí­tett jelent­ke­zés­sel a tábor­ve­ze­tő­nél lehet: email-ben vagy sms-ben, ami tar­tal­maz­za tábo­ro­zó nevét, és a szü­lő tele­fon­szá­mát. Tele­fo­non vissza­hí­vunk.

Zsófi

Villáminterjú Zsófival

Fel­nőtt ját­szó­paj­tá­sa­ink közül töb­ben is Tha­le­ia isten­nő elkö­te­le­zett hívei, a masz­kok vise­lé­se egy­faj­ta élet­for­ma náluk. Ma Zsó­fi vála­szol barát­sá­go­san, egy­re fan­tá­zia­dú­sab­ban fel­tett kér­dé­se­ink­re.

Kati

Villáminterjú Katival

Fel­nőtt ját­szó­paj­tá­sa­ink vidám álar­ca szin­te meg­fejt­he­tet­le­nül rej­té­lyes cso­da­bo­ga­ra­kat takar. Mai vil­lám­in­ter­júnk­ban az ide-oda ciká­zó kér­dé­sek­re Kati vála­szol.

Réka

Villáminterjú Rékával

Vidám fel­nőtt ját­szó­tár­sa­ink maszk­ja mögött titok­za­tos és külön­le­ges embe­rek rej­tőz­nek. Meg­ál­lít­ha­tat­lan vil­lám­in­ter­jú­cu­na­mink­ban ma Réka mesé­li el, hogy hon­nan hova.