Jelentkezés a Táborba

Ked­ves Láto­ga­tó! A nyá­ri tábor­ba jelent­kez­ni a szo­ká­sos egy­sze­rű­sí­tett jelent­ke­zés­sel a tábor­ve­ze­tő­nél lehet: email-ben vagy sms-ben, ami tar­tal­maz­za tábo­ro­zó nevét, és a szü­lő tele­fon­szá­mát. Tele­fo­non vissza­hí­vunk.

VKatlan2017-promo

Rólunk írták 1.

A Veled Kerek csa­pa­ta a tábo­ron kívül évek óta dol­go­zik külön­bö­ző fesz­ti­vá­lo­kon, ren­dez­vé­nye­ken. Alább az erről szó­ló saj­tó­meg­je­le­né­se­ket gyűj­töt­tük össze.

Örök élmény a táborozás

Élmény és táborozás tizenkét éven át

Egy jó nyá­ri tábo­ro­zás örök élet­re szó­ló élmény lehet. Az ilyen tábor­ba évről-évre jó vissza­tér­ni, akár több, mint 10 éven keresz­tül is. A Veled Kerek csa­pa­tá­ban töb­ben is egé­szen kis koruk­tól velünk tábo­roz­nak. Közü­lük most Dóri mesé­li el, hogyan is kez­dő­dött az évti­ze­des múlt­ra vissza­te­kin­tő kötő­dés a tábor iránt.

Készül a Blog

Rólunk mondták

Rólunk mond­ták gye­re­kek és szü­lők, akik­kel kap­cso­lat­ba kerül­tünk az elmúlt 20 évben. Az együtt töl­tött órák, napok, hetek meg­ha­tá­ro­zó élményt nyúj­tot­tak mind­annyi­unk szá­má­ra.

Veled Kerek - Milyen a jó tábor?

Milyen a jó tábor?

Tábo­roz­ni jó! – mond­ják a böl­csek, és a jó tábor­ban meg­ta­pasz­talt élmé­nyek hoz­zá­se­gí­te­nek a bol­dog, sike­res fel­nőt­té válás­hoz. De milyen a jó tábor? Ebben a cikk­ben össze­fog­lal­juk.

Veled Kerek - Hogyan válasszunk tábort?

Hogyan válasszunk tábort?

Tábo­roz­ni jó! – szok­tuk mon­da­ni, és jó tábo­rok­ból ma már nagy a válasz­ték. De hogyan talál­juk meg a meg­fe­le­lő tábort? Össze­gyűj­töt­tük, és most köz­re­ad­juk a tábor­vá­lasz­tás szem­pont­ja­it.

Zsófi

Villáminterjú Zsófival

Fel­nőtt ját­szó­paj­tá­sa­ink közül töb­ben is Tha­le­ia isten­nő elkö­te­le­zett hívei, a masz­kok vise­lé­se egy­faj­ta élet­for­ma náluk. Ma Zsó­fi vála­szol barát­sá­go­san, egy­re fan­tá­zia­dú­sab­ban fel­tett kér­dé­se­ink­re.

Kati

Villáminterjú Katival

Fel­nőtt ját­szó­paj­tá­sa­ink vidám álar­ca szin­te meg­fejt­he­tet­le­nül rej­té­lyes cso­da­bo­ga­ra­kat takar. Mai vil­lám­in­ter­júnk­ban az ide-oda ciká­zó kér­dé­sek­re Kati vála­szol.

Réka

Villáminterjú Rékával

Vidám fel­nőtt ját­szó­tár­sa­ink maszk­ja mögött titok­za­tos és külön­le­ges embe­rek rej­tőz­nek. Meg­ál­lít­ha­tat­lan vil­lám­in­ter­jú­cu­na­mink­ban ma Réka mesé­li el, hogy hon­nan hova.

A Veled Kerek honlap további használatához a sütiket el kell fogadni. Köszönjük!

További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás