Üdv a Veled Kerek honlapján!

Mos­tan­tól fris­sebb, hasz­no­sabb, érde­ke­sebb, tisz­tább, für­gébb, rugal­ma­sabb, egy szó­val jobb.

Ha kérdésed van, keress minket az elérhetőségeinken!

FRISS

HASZNOS

Örök élmény a táborozás

Élmény és táborozás tizenkét éven át

Egy jó nyá­ri tábo­ro­zás örök élet­re szó­ló élmény lehet. Az ilyen tábor­ba évről évre jó vissza­tér­ni, akár több, mint 10 éven keresz­tül is. A Veled Kerek csa­pa­tá­ban töb­ben is egé­szen kis­ko­ruk­tól velünk tábo­roz­nak. Közü­lük most Dóri mesé­li el, hogyan is kez­dő­dött az évti­ze­des múlt­ra vissza­te­kin­tő kötő­dés a tábor iránt.
Tovább…
Veled Kerek Nyári Tábor csoportkép

Veled Kerek Dal

Néhány éve szü­le­tett a Veled Kerek Vers Mol­nár György bará­tunk tol­lá­ból, mely­hez zenét is írt a szer­ző. A dal mon­dan­dó­ja a mai napig aktu­á­lis.
Tovább…
Veled Kerek - Táborozni jó!

Miért menjen a gyerek táborba?

Tábo­roz­ni jó! – tart­ja a mon­dás, mert a gye­re­kek sze­mé­lyi­ség­fej­lő­dé­se szem­pont­já­ból az egyik leg­hasz­no­sabb nyá­ri idő­töl­tés a tábo­ro­zás. Hogy miért, az a cikk­ből kide­rül.
Tovább…
Veled Kerek - Milyen a jó tábor?

Milyen a jó tábor?

Tábo­roz­ni jó! – mond­ják a böl­csek, és a jó tábor­ban meg­ta­pasz­talt élmé­nyek hoz­zá­se­gí­te­nek a bol­dog, sike­res fel­nőt­té válás­hoz. De milyen a jó tábor? Ebben a cikk­ben össze­fog­lal­juk.
Tovább…
Veled Kerek - Hogyan válasszunk tábort?

Hogyan válasszunk tábort?

Tábo­roz­ni jó! – szok­tuk mon­da­ni, és jó tábo­rok­ból ma már nagy a válasz­ték. De hogyan talál­juk meg a meg­fe­le­lő tábort? Össze­gyűj­töt­tük, és most köz­re­ad­juk a tábor­vá­lasz­tás szem­pont­ja­it.
Tovább…